۱.۶.۹۵

گوهر جان چون ورای فصلهاست , خوی او این نیست خوی کبریاست


آیا از هر یک از ویژگی‌های آدمی‌، مانند حرص و آز، حسادت، خشم، شکمبارگی، شهوت، خسّت، غرور و تنبلی یک حیوان آفریده شده است ؟