۳۱.۵.۹۵

فاتحه آدمیّت و آدمی‌ هنگامی خوانده شد که آدمی‌ یاد گرفت به راحتی‌ آب خوردن دروغ بگوید و با بیشرمی همچنان نفس بکشد