۲۷.۵.۹۵

شاید درسی‌ که از اهریمن میگیری در راه نجاتت موثر افتاد ... کاشیکاری هنر هزاران ساله ایران