۲۳.۵.۹۵

نه همرنگ جماعت نه نوای مخالف، آن که ترا و تنها ترا خوشحال می‌کند، آن‌ باش

کاری از هنرمند آلمانی منیا استونسن
Menja Stevenson