۲۰.۵.۹۵

آنچه که مرز ندارد قدرت و توانایی مغز آدمی‌ است , چوبکاری از هنرمند از اندونزی ددی شفینتو Dedy Shofianto