۱۵.۵.۹۵

مرید همت آنم که زیر چرخ کبود ، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست


هدف هنر نه وضع قانون ، نه دست یابی‌ به شهرت و یا ثروت، نه قدرت‌طلبی است. وظیفه‌ هنر، درک آدمی‌ و طبیعت و رساندن حقیقت راستین این دو پدیده، به هر شیوه و روش و با هر دیدگاهی به جامعه است. هیچ اثر نبوغ‌آمیزی بر کینه و تحقیر استوار نیست. هنرمند یک سرباز آدمیّت است که فرماندهی ارواح آتشین را بر دوش دارد. او نه تنها داور نیست بلکه از قید داوری هم آزاد است. او نماینده‌ همیشگی‌ آدمیان زنده و جاندار است و نه مردگان متحرک.