۱۵.۵.۹۵

باز این چه شورش است که در خلق چین و ژاپن است؟


همه فکر و ذکر و تکنولوژی در خدمت سکس قرار دارد. هر چند پیش از این هم، چرایی جمعیتی نزدیک به ۲ میلیارد را میشد گمانه زنی‌ کرد و شاید بدین ترتیب مشکل کنترل جمعیت در چین و ژاپن حل شد!