۲۹.۵.۹۵

رفتن یا ماندن، پرسش اینجاست ..... این سند جنایت غربی هاست

در کتاب سینه‌هایتان که تاریخ زنده است بنویسید که در جنگ بین قویترین ارتش دنیا، ناتو، با کودکان کرد سوری، ناتو باخت