۹.۵.۹۵

چرا بیشتر اوقات مردم آنچه که می‌اندیشند به زبان نمی‌آورند؟ آیا از افکار خود شرم دارند؟