۶.۵.۹۵

معده و روده میبایستی زمان و اجازه کار کردن داشته باشند، پس هر ۶ ساعت یکبار از طریق دهان آنان را بیازارید، بدین ترتیب آنها هم قول میدهند کمتر بیمار شوند