۲۳.۴.۹۵

هر که از چوب مرکبی سازد , مرکب آسوده‌دان و مانده سوارهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر