۱۹.۴.۹۵

دنیای آدما در مغزشان جای دارد پس به تعداد آدمای روی زمین دنیا وجود دارد و هر کسی‌ در دنیای خودش است

و درست به همین دلیل هیچ فهم مشترکی از دنیا در بین آدما نیست