۱۰.۵.۹۵

هیچ چیز سرِ جای خودش نیست


آدم‌ها آفریده شده اند که عشق بورزند و به آنها عشق ورزیده شود و اشیا ساخته شده اند که مورد استفاده قرار بگیرند.
دلیل آشفتگی‌های دنیا این است که به اشیا عشق ورزیده می شود و انسان‌ها مورد استفاده قرار می گیرند!