۷.۵.۹۵

آخوند‌ها در زمینه هنر، موسیقی و رشد فکری، ایرانی‌‌ها را به ضرب سرنیزه، بسیجی‌، زندان و شکنجه و بنام مذهب ذلیل کرده‌اند وگرنه از ایرانی‌ هنرمندتر در دنیا نیست